برترین ها و راهیافتگان به مرحله سوم مسابقه علمی

دانش آموزان برتر در امتحانات ترم اول

دانش آموزان برتر در امتحانات مستمر و آزمون های باخه