دبیرستان دخترانه آزاده (دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

لیگ پایا

نقاشی های پایه هفتم در رابطه با طرح داناب

طرح ملی دانش آموزی نجات آب "داناب"                                  

نقاشی های دانش آموزان پایه هفتم در رابطه با داناب

برترین ها و راهیافتگان به مرحله سوم مسابقه علمی

دانش آموزان برتر در امتحانات ترم اول

دانش آموزان برتر در امتحانات مستمر و آزمون های باخه