دبیرستان آزاده دوره اول
پیامک مدرسهپیش ثبت نامکسب مقام اول کشوری خوارزمی

برنامه امتحانات خرداد ماه 97

برنامه امتحانات میان ترم نوبت دوم

برنامه امتحانات ترم اول

برنامه امتحانات مستمر سال 97-96