دبیرستان آزاده دوره اول
پیامک مدرسهبازگشت به مدرسه 97محرم 97

برنامه امتحانات خرداد ماه 97

برنامه امتحانات میان ترم نوبت دوم

برنامه امتحانات ترم اول

برنامه امتحانات مستمر سال 97-96