ارتباط پیامکی با دبیرستان آزاده

ولی محترم

شما می توانید پیام‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق شماره زیر به مدرسه SMS کنید.

پیام‌های شما به صورت روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شماره پیامک مدرسه : 10003133633336