5 گام سلامتی

1) خوردن صبحانه

2)پرهیز از پرخوری

3)ننوشیدن آب بین غذا

4)نخوردن شام سنگین

5) خوب جویدن غذا