آب ژاول

تبلور بنزوئیک اسید

تهیه کرم

تهیه مرکب خوشنویسی

تهیه مایع دستشویی

تولید گاز هیدروژن

تهیه صابون جامد

تهیه چسب کاغذ

تهیه جلا دهنده فلزات

فعالیت های درس پژوهش پایه هشتم: سال تحصیلی 97-96