برنامه ویژه مدرسه (بوم)

برنامه ویژه مدرسه (بوم)

برنامه ویژه مدرسه، برنامه ای است که با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و ارزش یابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چهارچوب مقرر به مدرسه اختصاص می دهد.

اهداف برنامه ویژه مدرسه:

1) تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی داخل و خارج از کلاس و مدرسه و ایجاد فضایی شاداب، پرنشاط و لذت بخش برای دانش آموزان

2) رشد و یادگیری بیشتر دانش آموز (ایجاد شرایط یادگیری معنادار برای دانش آموز زیرا با ربط آموزش و برنامه ها با زندگی واقعی دانش آموز این مهم امکان پذیر است.)

برنامه ویژه مدرسه (بوم)

برنامه ویژه مدرسه، برنامه ای است که با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و ارزش یابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چهارچوب مقرر به مدرسه اختصاص می دهد.

اهداف برنامه ویژه مدرسه:

1) تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی داخل و خارج از کلاس و مدرسه و ایجاد فضایی شاداب، پرنشاط و لذت بخش برای دانش آموزان

2) رشد و یادگیری بیشتر دانش آموز (ایجاد شرایط یادگیری معنادار برای دانش آموز زیرا با ربط آموزش و برنامه ها با زندگی واقعی دانش آموز این مهم امکان پذیر است.)

برنامه ویژه ی مدرسه آزاده

** برنامه آموزش مهارت های زندگی

ایجاد روابط بین فردی، مدیریت هیجان، مدیریت مقابله با استرس، تفکر نقاد، تفکر خلاق

           زمان اجرا: 18 هفته در طول سال تحصیلی به صورت یک هفته در میان

           مدرس: خانم احمدی (فوق لیسانس مشاوره)

** برنامه ریزی آموزشی

            زمان اجرا: روزهای پنج شنبه

** شیوه مطالعه دروس مختلف

             زمان اجرا: روزهای پنج شنبه

** تندخوانی و تقویت ذهن

             زمان اجرا: روزهای پنج شنبه

** کلاس های پژوهش و کارسوق های نانو، فیزیک، ریاضی و شیمی

            زمان اجرا: در طول سال تحصیلی