کادر اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

فاطمه امیری

موسس

فاطمه کاروان

مدیر

شهلا جلوانی

معاون

صدیقه اربابان

معاون

مهوش حاجی  هاشمی

معاون

پوراندخت روحانی

معاون اجرایی

زهرا بهالو

مربی پرورشی

اکرم الملوک سیاحی

مشاور

فروز السادات طباطبایی

معاون فنآوری

مریم اعتضادی

معاون فنآوری

زهره جمال گلی

کتابدار

اکرم الملوک سیاحی

مشاور

پروین آقابابایی

مربی  بهداشت

معصومه مراد زاده

خدمتگزار

محمد ابراهیم رضاخوانی

خدمتگزار