دبیرستان دخترانه آزاده (دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

فاطمه امیری

موسس

رضیه منتظری

مدیر

زهرا نیکبخت

معاون

مرضیه مکتوبیان

معاون

سکینه رمضانی

مربی پرورشی

اکرم الملوک سیاحی مشاور

فروز السادات طباطبایی

معاون فنآوری
مریم اعتضادی معاون فنآوری

زهره جمال گلی

کتابدار

پگاه حمیدی

مشاور

پروین آقابابایی

مربی  بهداشت

فرزانه اسماعیلی

خدمتگزار

حمزه نعمت اللهی

خدمتگزار