لطیفه های دانش آموزی

معلم: وقتی گفته می شود «من می روم، تو می روی، او می رود» چه زمانی است؟

شاگرد: این زمانی است که زنگ خورده و ناظم هم جلوی در ایستاده.

 

آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:

بگو ببینم کانال سوئز در کجاست؟ 

دانش آموز کمی فکر کرد و بعد با تعجب گفت: نمی دانم، آقا.

تلویزیون ما چنین کانالی را نمی گیرد!