شورای دانش آموزی سال تحصیلی 96-95


اعضای  شورای دانش آموزی

 (سال تحصیلی 97-96 )

نام و نام خانوادگی

کلاس

سمت

تعداد آراء

عکس

ساینا صالحیان

نهم دانش

اصلی

104

ساینا جمشیدی

نهم دانش

94

غزل شمس آبادی

نهم دانش

91

هستی افراش

هفتم دانش

78

یاسمین سبقت الهی

نهم علم

71

مهتاب ریسمانچیان

نهم دانش

49

 

ستاره جعفری

هشتم دانش

49

پریا خلجی

هشتم دانش

49

سوفیا عیوقی

هفتم علم

43