برگزاری اردوی دانش آموزی

برنامه ی اردوها و بازدید ها در برنامه ی سالانه در شهریور ماه توسط شورای مدرسه و شورای دبیران به تصویب رسید که در ماه های مختلف اجرا می شود که این برنامه شامل 3 اردوی درون شهری 3 اردوی برون شهری و تعداد 10 بازدید می باشد.

اردوهای انجام شده

1. باغ بانوان 1393/6/31           هفتم ها                   تعداد:   70 نفر

1. باغ بانوان 1393/9/2            هفتم ها                   تعداد:   70 نفر

1. باغ بانوان 1393/9/9            هفتم ها                   تعداد:   70 نفر