اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اعضای انجمن اولیاء و مربیان

سال تحصیلی 97-96

نام و نام خانوادگی

سمت

ولی دانش آموز

خانم دکتر فرانک یزدان پرست

رئییس انجمن

یاسمین نادری

سرکار خانم آذین معمارین

نائب رئیس انجمن

آندریا گلستانیان

خانم دکتر ملیحه رافعی

منشی و رابط انجمن

شادی قاسمی

سرکار خانم معصومه صادقی

نماینده منتخب انجمن

ستاره جعفری

سرکار خانم الهام محمدی

نماینده منتخب انجمن

آیلین ثابتیان