دبیرستان دخترانه آزاده (دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

روز دانش آموز (2): سال تحصیلی 99-98

روز دانش آموز: سال تحصیلی 99-98

جلسه دیدار اولیاء با دبیران پایه هفتم و کلاس ضمن خدمت : سال تحصیلی 99-98

بازگشایی مدارس: سال تحصیلی 98-99

بزرگداشت مقام زن

تقدیر از دانش آموزان ممتاز

جلسات مشاوره

مناسبت ها

بازدید از مرکز نجوم

تقدیر از برترین های طرح ریحانه، حجاب برتر و برگزیدگان پیشرفت تحصیلی: سال تحصیلی 97-96