دبیرستان آزاده دوره اول
پیامک مدرسهبازگشت به مدرسه 98

جلسه دیدار اولیاء با دبیران پایه هفتم و کلاس ضمن خدمت : سال تحصیلی 99-98

بازگشایی مدارس: سال تحصیلی 98-99

بزرگداشت مقام زن

تقدیر از دانش آموزان ممتاز

جلسات مشاوره

مناسبت ها

بازدید از مرکز نجوم

اردوی باغ گلها برای فعالین نماز: سال تحصیلی 97-96

تقدیر از برترین های طرح ریحانه، حجاب برتر و برگزیدگان پیشرفت تحصیلی: سال تحصیلی 97-96

کارگاه ارتباط موثر مادر و فرزند : سال تحصیلی 97-96